Checmické přísady do betonu

Urychlovače tuhnutíVodoredukující plastifikátor

Chemické přísady do betonu

Chemické přísady jsou složky betonu, jiné než portlandský cement, voda a kamenivo, které jsou přidávány do směsi bezprostředně při míchání betonu nebo v jeho průběhu. Výrobci používají chemické přísady především pro snížení nákladů na betonové konstrukce, pro upravení vlastností ztvrdlého betonu, pro zajištění kvality betonu během míchání, dopravy, ukládání a zpracovávání betonu a pro překonání některých mimořádných událostí při konkrétních operacích.
Úspěšné použití chemických přísad závisí na použití vhodných metod dávkování a betonování. Většina chemických přísad je dodávána v tekuté formě, které jsou ihned připravené pro použití a do betonu jsou přidávány při míchání na betonárce nebo v domíchávači na staveništi. Některé přísady, jako jsou pigmenty, expanzní činidla a prostředky pro podporu čerpání se používají ve velmi malém množství a obvykle jsou dávkovány ručně z odměrných nádob.
Účinnost chemických přísad závisí na několika faktorech, kterými jsou druh a množství cementu, obsah vody, doba míchání a teplota betonu a okolního vzduchu. Stejných účinků jako po přidání chemických přísad můžeme někdy dosáhnout změnou betonové směsi snížením poměru vody a cementu (tedy snížením vodního součinitele w), přidání dalšího cementu, použitím jiného typu cementu nebo změnou kameniva a celkovým odstupňováním kameniva.

Pět funkcí chemických přísad

Chemické přísady jsou klasifikovány podle jejich funkcí. Existuje 5 různým tříd chemických přísad:
  1. Provzdušňovače
  2. Vodoredukující - plastifikátory
  3. Zpomalovače tuhnutí
  4. Urychlovače tuhnutí
  5. Změkčovadla – superplastifikátory
Všechny ostatní přísady spadají do speciální kategorie, jejíž funkce zahrnuje zabránění koroze, snižování smršťování, snižování alkalicko-křemičitých reaktivit, zlepšení zpracovatelnosti, lepení, hydroizolačních vlastností a zbarvené. Provzdušňovací přísady, které záměrně vytvářejí mikroskopické vzduchové bubliny, se používají do speciálních provzdušněných betonů.
Vodoredukující přísada obvykle snižuje požadované množství vody v betonové směsi o 5 – 10%. V důsledku toho beton, obsahující vodoredukující přísady, potřebuje méně vody k dosažení požadovaných vlastností než beton, který tuto přísadu neobsahuje. Takto upravený beton může mít nižší vodní součinitel. To obvykle znamená, že vyšší pevnosti betonu mohou být vyrobeny bez nutnosti zvětšení dávky cementu. Nedávné pokroky vedly k vývoji středně-vodoredukujích přísad. Tyto přísady snižují obsah vody v betonu alespoň o 8% a mají stabilní vlastnosti v širším rozmezí teplot. Středně-vodoredukující přísady poskytují konzistentní časy tuhnutí než standardní vodoredukukjící přísady.
Zpomalovací přísady, které zpomalují rychlost náběhu pevnosti betonu, se používají k vyrovnání zrychlujících účinků teplého počasí na tuhnutí betonu. Vysoké teploty často způsobí zvýšenou rychlost tvrdnutí, což má za následek velmi obtížné zpracování a ukládání betonu. Zpomalovače udržují beton ve zpracovatelné formě pro uložení. Většina zpomalovačů mají také vodoredukující funkci a mohou mít vliv na vzduchové bubliny v betonu.
Urychlující přísady zvyšují rychlost náběhu počáteční pevnosti, snižují dobu potřebnou pro správné ošetření a ochranu betonu a urychlují začátek dokončovací operace. Urychlující přísady jsou zvlášť užitečné pro modifikaci vlastností betonu v chladném počasí.
Superplastifikátory, také známé jako změkčovadla nebo vysoce-vodoredukující přísady, snižují obsah vody o 12 – 30% a přidávají se do betonů s nízkým sednutím a vodním součinitelem, aby zvýšily „tekutost“ betonu. Tekutý beton se velmi dobře roztéká a může být ukládán bez vibrací nebo zhutňování betonu. Účinek superplastifikátorů trvá pouze 30 – 60 minut v závislosti na výrobci a dávkovací rychlosti a následuje rapidní pokles zpracovatelnosti. Jako důsledek zvýšení sednutí kužele se tyto superplastifikátory přidávají do betonu až na stavbě.
Antikorozní přísady spadají do kategorie speciálních přísad, a jak již název napovídá, slouží pro zpomalení nebo odstranění vlivu vlhkosti na ocelové výztuže uvnitř betonu. Tzv. korozní inhibitory jsou používány jako ochrana pro betonové konstrukce, kterými můžou být námořní zařízení, dálniční mosty a garáže, které budou vystaveny vysokým koncentracím chloridů. Dalšími speciálními přísadami jsou anti-smršťovače či inhibitory alkalicko-křemičitých reaktivit (ASR). Přísady proti smršťování se používají k řízení vysychání a minimalizace smršťovacích trhlin.

Info Od roku 2014 jsme realizovali 2333 dodávek betonu o celkovém objemu 9446m3.

  • the pay
  • Raiffeisen bank
  • Visa & Mastercard
  • Cemex
  • Taš stappa