Reklamace

JAKOST ZBOŽÍ A ODPOVĚDNOST ZA VADY

Prodávající je povinen dodat Zboží v souladu s platnými normami a odpovídající platným předpisům a v souladu s uzavřenou Kupní smlouvou.
Kupující je povinen Zboží zkontrolovat bezprostředně při předání a veškeré zjistitelné vady uvést v dodacím listu.

Prodávající neodpovídá za vady Zboží v následujících případech:
(a) Kupující nezajistí v místě dodání Zboží bezprostřední a kvalitní uložení, zpracování a ošetření v souladu s normami a správnými technologickými postupy pro zpracování betonu;
(b) V případě přidání vody nebo jakýchkoliv přísad do čerstvého betonu na žádost Kupujícího;
(c) V případě smíšení s betonem od jiného dodavatele;
(d) V případě objednání nevhodného Druhu Zboží a užití Zboží k nevhodným účelům;
(e) Přemísťování betonu v místě dodání a manipulaci s betonem za použití jiných mechanickým prostředků, než Výrobce;
(f) V případě znehodnocení zboží v důsledku prodloužení Doby vykládky;
(g) V případě, že Kupující odepře přístup technologa Prodávajícího nebo Výrobce;
(h) V dalších případech stanovených zákonem, Kupní smlouvou nebo Obchodními podmínkami;

Podmínky uplatnění reklamace.

Reklamace na kvalitativní nedostatky mohou být podány jen za předpokladu, že ihned po dodání Zboží jsou za přítomnosti Prodávajícího nebo Výrobce (osoby jimi pověřené) zhotoveny zkušební vzorky. Kupující není, až do konečného vyřízení reklamace, odstranit reklamovanou dodávku Zboží a je povinen umožnit Prodávajícímu odběr vzorků.

Nároky z vad Zboží.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku), tedy zejména:

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
(a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
(b) na odstranění vady opravou věci,
(c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
(d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z Kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z Kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

Záruka.

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží je dodáno ve složení odpovídající dohodě, závazné normě a technickému označení Druhu Zboží. Prodávající poskytuje Kupujícímu, jestliže je Spotřebitel, záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na vady Zboží spočívající v tom, že dodané Zboží je dodáno v jiné, než sjednané kvalitě a nejsou naplněny důvody pro vyloučení odpovědnosti za vady.

Reklamační pravidla.

Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho sídla popř. elektronicky na kontaktech uvedených v záhlaví Obchodních podmínek. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel zprávu od Kupujícího ohledně reklamovaného Zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

S ohledem na znění ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, z důvodu povahy Zboží, které podléhá rychlé zkáze (je možné je zpracovat pouze v určitém čase a není možné je po zpracování jinak použít), je nenávratně smíšeno s jiným zbožím a je upraveno (vyrobeno) na přání Kupujícího je od Kupní smlouvy možné odstoupit pouze do doby, než je započato s výrobou Zboží, v pochybnostech 8 hodin před požadovaným termínem dodání.

Prodávající je oprávněn od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit do doby převzetí Zboží Kupujícím, zejména v případě, že nebude schopen dodat Zboží, zpravidla z důvodů na straně jeho smluvních partnerů – výrobců betonu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující povinen uhradit Kupní cenu za tu část plnění, s jejímž plněním bylo započato. Za započetí plnění se považuje začátek míchání betonu u Výrobce.

Jedná se o výňatek z Obchodních podmínek.

Info Od roku 2014 jsme realizovali 2333 dodávek betonu o celkovém objemu 9446m3.

  • the pay
  • Raiffeisen bank
  • Visa & Mastercard
  • Cemex
  • Taš stappa